Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek olan çalışmalar anlamına gelmektedir.

Bir Başka ifadeyle ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerde, planlanan alan ve yakın çevresi üzerindeki olumlu ve olumsuz olabileceği öngörülen tüm etkilerinin belirlenmesi, bölgenin mevcut çevresel durumu da dikkate alınarak yapılacak olan mühendislik çalışmaları doğrultusunda teori ve uygulamanın karşılaştırmasının yapılarak, uygunluğunun ve alternatiflerinin belirlendiği bir süreçtir.

ÇED Çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 Tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ve 18.12.2009 Tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tarafından yürütülür.Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.


RAPORLARININ HAZIRLANMASI
Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Seçme Eleme Kriterleri uygulanmasına tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.
Bu projeler:
•  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan projeler
(Ek-1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır),
• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen projeler,
Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilebilir.

ÇED Kapsam Dışı Dosyalarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan ya da Ek-2 listesinde belirtilen kapasitelerden düşük kapasitelerde olan projeler için ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası hazırlanır ve “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı ile süreç sonlandırılır.

ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı almış olan projeler ile ilgili, ÇED Olumlu karar tarihinden itibaren, İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun belirlediği zaman dilimleri içerisinde, Faaliyetin inşaat dönemindeki tüm taahhütlere uyularak işletmeye geçildiği zamana kadar ÇED Yeterlik Belgesine sahip firmalar tarafından hazırlanması zorunlu olan raporlardır.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google